Dr. Qinghua He

Principal Investigator

Faculty of Psychology Southwest University
2 Tiansheng Rd Beibei, Chongqing, 400715
Tel: 86-(23)-6825-2308
Fax: 86-(23)-6825-2308
E-mail: heqinghua@swu.edu.cn