Principal Investigator

Dr. Qinghua He

Principal Investigator

Faculty of Psychology Southwest University
2 Tiansheng Rd Beibei, Chongqing, 400715
Tel: 86-(23)-6825-2308
Fax: 86-(23)-6825-2308
E-mail: heqinghua@swu.edu.cn

Research Assistant

Xiaolu Huang

xxx

Master degree candidate

Rui Chen

Neurofeedback

Chen Wanting

social decision making

Joy

Educational Neuroscience;STEM Education

Dandan Li

Decision-making;addiction

Alumni

Graduated in 2018

Xiaolu Huang

xxx

Yuhua Li

Decision and Social Cognition

Lei Wei

Addiction

Mengfei Yang

xxx

Undergraduate Students

Yachen Sun

Internet gamingr addiction;decision making

Wen Yatong

cognitive regulation& affective regulation, meditation, attentional network 

Zhibing Xiao

Neuroeconomics